RSS

Tag Archives: ทิศทางทักษา

หลักการจัดวางของชัยภูมิไทย ….. ศรรวสา

ชัยภูมิของไทย  โดยหลักพื้นฐานนั้นจะเป็นการจัดสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น  ร้านค้า  โรงงาน ฯลฯ  ให้อยู่ในความเหมาะสม  รวมถึงการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้ถูกทิศถูกทาง โดยยึดทิศทั้ง 8 ทิศเป็นหลัก  ซึ่งจะใช้หลักทางทักษาเข้ามาประกอบ    เพื่อให้เกิดความผาสุก  ความสมบูรณ์พูนสุขหรือตามที่เจ้าของสถานที่นั้นๆ  ต้องการ  ถ้าเป็นการจัดชัยภูมิของบ้าน  หลักใหญ่จะจัดให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุข  คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง  เก็บรักษาทรัพย์สินที่คนในครอบครัวหามาได้ให้ดำรงคงอยู่เป็นปึกแผ่น  เราต้องเข้าใจก่อนว่า  บ้านนั้นสร้างทรัพย์สินไม่ได้  คนในบ้านต่างหากที่จะเป็นผู้สร้าง  ส่วนบ้านนั้นเป็นสถานที่เก็บกักไม่ให้เกิดการรั่วไหล  หลักใหญ่ในการที่เราวางชัยภูมิบ้านก็เพื่อส่งเสริมคนในบ้านนั้น

 

พื้นฐานการจัดวางตามความเหมาะสม  มีดังนี้

 

1. ทิศบริวาร  -  จะเป็นส่วนของที่อยู่ของคนภายในบ้าน  อยู่ในตำแหน่งของบริวาร  ไม่ว่าจะเป็นลูก  ลูกน้อง หรือผู้อาศัย  ควรจะจัดให้อยู่ที่ทิศนี้  จึงจะเหมาะสม  เพราะจะทำให้ผู้ที่อยู่ในทิศนี้  รู้จักสถานะของตัวเอง  และอยู่ภายใต้โอวาทหรืออยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าของบ้าน  ไม่ปะทะหรืองัดข้อหรือทำลายบ้าน  หากทิศนี้เสื่อม  จะเกิดปัญหาความวุ่นวายต่างๆ กับบริวารโดยตรง  หากทิศนี้ดีก็จะส่งเสริมบริวารในบ้าน

 

2. ทิศอายุ – ทิศนี้จะเป็นทิศที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่รวมถึงสุขภาพของคนในครอบครัว  รวมถึงการปฏิบัติตัวกับส่วนรวม  ถ้าทิศนี้เสื่อมโทรมหรือไม่ได้ดูแลให้เกิดความสะอาดแล้ว  ก็จะส่งผลให้สุขภาพของคนในบ้านไม่ค่อยแข็งแรง  เป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ 

 

3. ทิศเดช  -  ทิศนี้จะเหมาะกับหัวหน้าครอบครัว  เจ้าของบ้าน  เพราะเป็นทิศของความมีอำนาจ  บารมี  เมื่อเจ้าของบ้านอยู่ทิศนี้  จะทำให้คนในบ้านเกิดความเคารพ ยำเกรง  ในสมัยโบราณ  เจ้าของบ้านจะมีข้าทาสบริวารมาก  การปกครองต้องใช้ความเด็ดขาด  ทิศนี้จึงช่วยเสริมพลังอำนาจบารมีให้กับเจ้าของบ้าน  หากทิศนี้เสื่อม  จะส่งโทษให้กับเจ้าของบ้านโดยตรง  ทำกิจการใดไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร  ไม่มีความเด็ดขาดหรือความยุติธรรม

 

4. ทิศศรี  -  จะเป็นที่ของความเป็นศิริมงคลต่างๆ  ที่จะช่วยทำให้เกิดความสุข  เกิดโชคลาภ  ทิศนี้จึงเหมาะที่จะจัดวางหิ้งพระ  หรือสิ่งของที่เป็นศิริมงคล  เพื่อจะช่วยให้คนในบ้านเกิดความรัก  ความสามัคคีและเกิดลาภผลต่างๆ  หากทิศนี้เสื่อมจะส่งผลถึงความบาดหมาง  ขาดความเคารพซึ่งกันและกัน  เกิดความเสียหายไปยังลาภผลต่างๆ

 

5. ทิศมูลละ – จะเป็นทิศที่เหมาะกับการเก็บทรัพย์สิน  ทิศนี้ถือว่าเป็นทิศที่สำคัญ  เพราะจะช่วยเก็บรักษาทรัพย์สินต่างๆ ให้ดำรงคงอยู่  ไม่รั่วไหล  หากทิศนี้เกิดการเสื่อมจะส่งผลให้ไม่สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินที่หามาได้นั้นให้คงอยู่  ทรัพย์สินจะเกิดความเสียหาย  หรือต้องมีการเสียไปอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ถือว่าเป็นทิศที่สำคัญ  เพราะจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงให้กับหลักทรัพย์ของคนในบ้าน  ถ้าทิศนี้เกิดการเสื่อมแม้แต่เพียงนิดเดียวก็จะส่งผลให้  ทรัพย์สินที่หามาได้นั้น  ค่อยๆ ละลายหายไป

 

6. ทิศอุตสาหะ ทิศนี้เป็นทิศที่เหมาะกับใช้เป็นที่ทำงาน  ถ้ามีคนงาน  ก็ให้อยู่ทิศนี้ได้  หรือจะใช้เป็นสถานที่ทำงานของเจ้าของบ้านก็ได้   เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวโยกย้าย  หากทิศนี้ดี  จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ทิศนี้เกิดความขยัน  รวมถึงคนที่อยู่ในบ้านด้วย

 

7. ทิศมนตรี -  ทิศนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัย  รวมถึงเป็นทิศใช้เก็บสิ่งของที่มีความสำคัญ  เพราะทิศนี้จะเป็นทิศที่ค่อนข้างสงบ  ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เหมาะกับการพักผ่อน  หากทิศนี้เสื่อมจะส่งผลกับผู้ใหญ่ในบ้านโดยตรง   รวมถึงการเกื้อกูลการพี่งพาอาศัยกันได้

 

8. ทิศกาลี – ทิศนี้จะเป็นทิศที่จัดวางห้องน้ำหรือเป็นที่ทิ้งขยะก็ได้  รวมถึงอาจจะใช้เป็นที่เก็บของที่ไม่ใช้แล้ว  ยังไง ๆ บ้าน ก็ต้องมีทิศกาลี  เหมือนว่ายังไงเสียในบ้านต้องมีห้องส้วมหรือมีถังขยะ  เพราะเราคงไม่วิ่งไปเข้าห้องส้วมหรือทิ้งขยะบ้านคนอื่น  เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักรักษาให้เกิดความสะอาดเท่านั้น  ก็จะไม่ส่งผลเสียหายแล้วต่อบ้านและคนในบ้านแล้ว  หากทิศนี้เสียก็จะส่งผลกระทบไปยังทิศอื่นๆ ของบ้านได้

 

เมื่อเรารู้ความเหมาะสมของแต่ละทิศแล้ว  เราก็ต้องตรวจสอบดูว่า  ตำแหน่งต่างๆ ในบ้านนั้นได้มีการจัดวางอย่างเหมาะสมหรือไม่  แต่ในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านหรือคอนโดแบบสำเร็จ  บางทีเราไม่สามารถจัดวางได้ตามต้องการ ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง  ให้เกิดความสมดุลหรือเกิดเป็นค่ากลางก่อนที่เราจะส่งเสริมให้ดีขึ้น  ส่วนที่จัดวางดีอยู่แล้วเราก็สามารถส่งเสริมให้ดีขึ้นไปได้เลย  ฉะนั้นก่อนที่จะแก้ไขหรือส่งเสริม  เราจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า  สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะดวงหรือเกิดขึ้นเพราะสถานที่  เราต้องแยกว่าถ้าสาเหตุเกิดจากบ้านจะต้องเป็นแบบนี้  แต่ถ้าเกิดจากดวงจะต้องเป็นแบบนี้  เมื่อแยกได้แล้ว  เราจึงจะแก้ไขได้ตรงจุดและเห็นผลอย่างชัดเจน

 

เราอาจจะเคยเห็นว่า  บางครอบครัวเริ่มจากสร้างครอบครัวเล็กๆ ไม่มีสิ่งของอะไรมากมายก็อยู่กันได้อย่างปกติสุข  แต่พอเริ่มมีฐานะขึ้นมา  มีสิ่งของเพิ่มขึ้น   ความวุ่นวายต่างๆ ก็ตามมา   นั่นก็เพราะว่าสิ่งของต่างๆ นั้นวางไม่เหมาะสมกับทิศ จึงกลายเป็นปัญหา  บางบ้านก็คำนึงถึงความสวยงามมากกว่า  ถูกทิศทาง  ซึ่งในข้อหลังนี้ผู้เขียนเจอบ่อย  แบบนั้นก็ไม่ได้  แบบนี้ก็ไม่สวย   ทำให้การจัดวางลำบาก  แล้วหากเกิดความเสื่อมในทิศนั้นรุนแรง  จะเอาสิ่งของมาแก้ไขก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 

มีลูกค้าท่านหนึ่งเอาแปลนร้านมาให้ผู้เขียนดู  เป็นตึกแถว  จะเปิดร้านขายทอง    หลังจากที่ดูแปลนแล้ว  ปรากฏว่าตู้เซฟวางอยู่ในทิศของอุตสาหะ   ส่วนทิศมูลละเป็นห้องน้ำ  จะว่าไปแล้วการวางตู้เซฟในทิศอุสาหะนั้นก็ไม่ถือว่าเสียหายมากนักแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร  แต่ทิศมูลละเป็นห้องน้ำถือว่าส่งผลเสียอย่างรุนแรง   โดยปกติผู้เขียนจะไม่ค่อยใช้การทำลาย  จะใช้หลักของประสานมากกว่า แต่ตรงนี้ประสานไม่ได้  จึงจำเป็นต้องให้ทุบทิ้ง  เพื่อจะใช้เป็นที่วางตู้เซฟ  ซึ่งตรงนี้ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะดวก  รวมถึงพื้นที่การใช้สอยก็ไม่เกิดความต่อเนื่อง  ผู้เขียนจึงบอกไปว่าถ้าไม่ทุบทิ้ง ก็อย่าทำร้านต่อเลย  เพราะว่าเอาห้องน้ำไปวางบนขุมทรัพย์แบบนี้  ทำไปก็มีแต่ขาดทุนตลอด  เจ้าของบ้านจึงยอมทุบทิ้งแล้วสร้างตู้เซฟไว้ตรงนั้นแทน  ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นกิจการก็รุ่งเรืองมาโดยตลอด

 

ในเรื่องการจัดชัยภูมิของบ้านนั้น  ส่วนใหญ่ถ้าไม่เดือดร้อนกันมาก  ก็จะไม่ค่อยคำนึงถึง  บางทีผู้เขียนก็นึกประหลาดใจว่า  เสียเงินซื้อบ้านได้  แต่กลับเสียดายเงินในการที่จะจัดวางสถานที่ในบ้านให้เกิดความเหมาะสม  ปล่อยให้ความเสียหายกลายเป็นน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งเหตุการณ์หนักหนาสาหัส  แล้วจึงค่อยคิดแก้ไข  และในตอนนั้นก็อยากให้แก้ได้ทันใจ  เหมือนอยากให้คนไข้ที่ป่วยหนักลุกขึ้นเดินได้เลย   ซึ่งในความเป็นจริงนั้น  เราจะรู้ได้ว่า  ส่วนใหญ่คนที่ป่วยหนักแล้วอาการดีขึ้นจนเกือบเหมือนคนปกตินั้น  ไม่กี่วันก็ตาย  ฉะนั้นการแก้ไขที่ส่งผลดีขึ้นทันตานั้น  ก็ต้องระวังด้วยว่า  หลังจากนั้นความเสียหายที่จะตามมาเป็นอย่างไร   บางคนร่ำรวยขึ้นมาก็จริงแต่ก็ต้องเสียเงินไปในการรักษาตัวเองหรือคนในครอบครัวมากมาย  ซึ่งผลกระทบตรงนี้  ผู้เขียนอยากฝากไว้ให้คิดกัน/.

 

 

 

ป้ายกำกับ: ,