RSS

Tag Archives: ทิศทางทักษา

หลักการจัดวางของชัยภูมิไทย ….. ศรรวสา

ชัยภูมิของไทย  โดยหลักพื้นฐานนั้นจะเป็นการจัดสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น  ร้านค้า  โรงงาน ฯลฯ  ให้อยู่ในความเหมาะสม  รวมถึงการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้ถูกทิศถูกทาง โดยยึดทิศทั้ง 8 ทิศเป็นหลัก  ซึ่งจะใช้หลักทางทักษาเข้ามาประกอบ    เพื่อให้เกิดความผาสุก  ความสมบูรณ์พูนสุขหรือตามที่เจ้าของสถานที่นั้นๆ  ต้องการ  ถ้าเป็นการจัดชัยภูมิของบ้าน  หลักใหญ่จะจัดให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุข  คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง  เก็บรักษาทรัพย์สินที่คนในครอบครัวหามาได้ให้ดำรงคงอยู่เป็นปึกแผ่น  เราต้องเข้าใจก่อนว่า  บ้านนั้นสร้างทรัพย์สินไม่ได้  คนในบ้านต่างหากที่จะเป็นผู้สร้าง  ส่วนบ้านนั้นเป็นสถานที่เก็บกักไม่ให้เกิดการรั่วไหล  หลักใหญ่ในการที่เราวางชัยภูมิบ้านก็เพื่อส่งเสริมคนในบ้านนั้น

 

พื้นฐานการจัดวางตามความเหมาะสม  มีดังนี้

 

1. ทิศบริวาร    จะเป็นส่วนของที่อยู่ของคนภายในบ้าน  อยู่ในตำแหน่งของบริวาร  ไม่ว่าจะเป็นลูก  ลูกน้อง หรือผู้อาศัย  ควรจะจัดให้อยู่ที่ทิศนี้  จึงจะเหมาะสม  เพราะจะทำให้ผู้ที่อยู่ในทิศนี้  รู้จักสถานะของตัวเอง  และอยู่ภายใต้โอวาทหรืออยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าของบ้าน  ไม่ปะทะหรืองัดข้อหรือทำลายบ้าน  หากทิศนี้เสื่อม  จะเกิดปัญหาความวุ่นวายต่างๆ กับบริวารโดยตรง  หากทิศนี้ดีก็จะส่งเสริมบริวารในบ้าน

 

2. ทิศอายุ – ทิศนี้จะเป็นทิศที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่รวมถึงสุขภาพของคนในครอบครัว  รวมถึงการปฏิบัติตัวกับส่วนรวม  ถ้าทิศนี้เสื่อมโทรมหรือไม่ได้ดูแลให้เกิดความสะอาดแล้ว  ก็จะส่งผลให้สุขภาพของคนในบ้านไม่ค่อยแข็งแรง  เป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ 

 

3. ทิศเดช    ทิศนี้จะเหมาะกับหัวหน้าครอบครัว  เจ้าของบ้าน  เพราะเป็นทิศของความมีอำนาจ  บารมี  เมื่อเจ้าของบ้านอยู่ทิศนี้  จะทำให้คนในบ้านเกิดความเคารพ ยำเกรง  ในสมัยโบราณ  เจ้าของบ้านจะมีข้าทาสบริวารมาก  การปกครองต้องใช้ความเด็ดขาด  ทิศนี้จึงช่วยเสริมพลังอำนาจบารมีให้กับเจ้าของบ้าน  หากทิศนี้เสื่อม  จะส่งโทษให้กับเจ้าของบ้านโดยตรง  ทำกิจการใดไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร  ไม่มีความเด็ดขาดหรือความยุติธรรม

 

4. ทิศศรี    จะเป็นที่ของความเป็นศิริมงคลต่างๆ  ที่จะช่วยทำให้เกิดความสุข  เกิดโชคลาภ  ทิศนี้จึงเหมาะที่จะจัดวางหิ้งพระ  หรือสิ่งของที่เป็นศิริมงคล  เพื่อจะช่วยให้คนในบ้านเกิดความรัก  ความสามัคคีและเกิดลาภผลต่างๆ  หากทิศนี้เสื่อมจะส่งผลถึงความบาดหมาง  ขาดความเคารพซึ่งกันและกัน  เกิดความเสียหายไปยังลาภผลต่างๆ

 

5. ทิศมูลละ – จะเป็นทิศที่เหมาะกับการเก็บทรัพย์สิน  ทิศนี้ถือว่าเป็นทิศที่สำคัญ  เพราะจะช่วยเก็บรักษาทรัพย์สินต่างๆ ให้ดำรงคงอยู่  ไม่รั่วไหล  หากทิศนี้เกิดการเสื่อมจะส่งผลให้ไม่สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินที่หามาได้นั้นให้คงอยู่  ทรัพย์สินจะเกิดความเสียหาย  หรือต้องมีการเสียไปอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ถือว่าเป็นทิศที่สำคัญ  เพราะจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงให้กับหลักทรัพย์ของคนในบ้าน  ถ้าทิศนี้เกิดการเสื่อมแม้แต่เพียงนิดเดียวก็จะส่งผลให้  ทรัพย์สินที่หามาได้นั้น  ค่อยๆ ละลายหายไป

 

6. ทิศอุตสาหะ ทิศนี้เป็นทิศที่เหมาะกับใช้เป็นที่ทำงาน  ถ้ามีคนงาน  ก็ให้อยู่ทิศนี้ได้  หรือจะใช้เป็นสถานที่ทำงานของเจ้าของบ้านก็ได้   เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวโยกย้าย  หากทิศนี้ดี  จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ทิศนี้เกิดความขยัน  รวมถึงคนที่อยู่ในบ้านด้วย

 

7. ทิศมนตรี  ทิศนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัย  รวมถึงเป็นทิศใช้เก็บสิ่งของที่มีความสำคัญ  เพราะทิศนี้จะเป็นทิศที่ค่อนข้างสงบ  ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เหมาะกับการพักผ่อน  หากทิศนี้เสื่อมจะส่งผลกับผู้ใหญ่ในบ้านโดยตรง   รวมถึงการเกื้อกูลการพี่งพาอาศัยกันได้

 

8. ทิศกาลี – ทิศนี้จะเป็นทิศที่จัดวางห้องน้ำหรือเป็นที่ทิ้งขยะก็ได้  รวมถึงอาจจะใช้เป็นที่เก็บของที่ไม่ใช้แล้ว  ยังไง ๆ บ้าน ก็ต้องมีทิศกาลี  เหมือนว่ายังไงเสียในบ้านต้องมีห้องส้วมหรือมีถังขยะ  เพราะเราคงไม่วิ่งไปเข้าห้องส้วมหรือทิ้งขยะบ้านคนอื่น  เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักรักษาให้เกิดความสะอาดเท่านั้น  ก็จะไม่ส่งผลเสียหายแล้วต่อบ้านและคนในบ้านแล้ว  หากทิศนี้เสียก็จะส่งผลกระทบไปยังทิศอื่นๆ ของบ้านได้

 

เมื่อเรารู้ความเหมาะสมของแต่ละทิศแล้ว  เราก็ต้องตรวจสอบดูว่า  ตำแหน่งต่างๆ ในบ้านนั้นได้มีการจัดวางอย่างเหมาะสมหรือไม่  แต่ในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านหรือคอนโดแบบสำเร็จ  บางทีเราไม่สามารถจัดวางได้ตามต้องการ ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง  ให้เกิดความสมดุลหรือเกิดเป็นค่ากลางก่อนที่เราจะส่งเสริมให้ดีขึ้น  ส่วนที่จัดวางดีอยู่แล้วเราก็สามารถส่งเสริมให้ดีขึ้นไปได้เลย  ฉะนั้นก่อนที่จะแก้ไขหรือส่งเสริม  เราจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า  สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะดวงหรือเกิดขึ้นเพราะสถานที่  เราต้องแยกว่าถ้าสาเหตุเกิดจากบ้านจะต้องเป็นแบบนี้  แต่ถ้าเกิดจากดวงจะต้องเป็นแบบนี้  เมื่อแยกได้แล้ว  เราจึงจะแก้ไขได้ตรงจุดและเห็นผลอย่างชัดเจน

 

เราอาจจะเคยเห็นว่า  บางครอบครัวเริ่มจากสร้างครอบครัวเล็กๆ ไม่มีสิ่งของอะไรมากมายก็อยู่กันได้อย่างปกติสุข  แต่พอเริ่มมีฐานะขึ้นมา  มีสิ่งของเพิ่มขึ้น   ความวุ่นวายต่างๆ ก็ตามมา   นั่นก็เพราะว่าสิ่งของต่างๆ นั้นวางไม่เหมาะสมกับทิศ จึงกลายเป็นปัญหา  บางบ้านก็คำนึงถึงความสวยงามมากกว่า  ถูกทิศทาง  ซึ่งในข้อหลังนี้ผู้เขียนเจอบ่อย  แบบนั้นก็ไม่ได้  แบบนี้ก็ไม่สวย   ทำให้การจัดวางลำบาก  แล้วหากเกิดความเสื่อมในทิศนั้นรุนแรง  จะเอาสิ่งของมาแก้ไขก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 

มีลูกค้าท่านหนึ่งเอาแปลนร้านมาให้ผู้เขียนดู  เป็นตึกแถว  จะเปิดร้านขายทอง    หลังจากที่ดูแปลนแล้ว  ปรากฏว่าตู้เซฟวางอยู่ในทิศของอุตสาหะ   ส่วนทิศมูลละเป็นห้องน้ำ  จะว่าไปแล้วการวางตู้เซฟในทิศอุสาหะนั้นก็ไม่ถือว่าเสียหายมากนักแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร  แต่ทิศมูลละเป็นห้องน้ำถือว่าส่งผลเสียอย่างรุนแรง   โดยปกติผู้เขียนจะไม่ค่อยใช้การทำลาย  จะใช้หลักของประสานมากกว่า แต่ตรงนี้ประสานไม่ได้  จึงจำเป็นต้องให้ทุบทิ้ง  เพื่อจะใช้เป็นที่วางตู้เซฟ  ซึ่งตรงนี้ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะดวก  รวมถึงพื้นที่การใช้สอยก็ไม่เกิดความต่อเนื่อง  ผู้เขียนจึงบอกไปว่าถ้าไม่ทุบทิ้ง ก็อย่าทำร้านต่อเลย  เพราะว่าเอาห้องน้ำไปวางบนขุมทรัพย์แบบนี้  ทำไปก็มีแต่ขาดทุนตลอด  เจ้าของบ้านจึงยอมทุบทิ้งแล้วสร้างตู้เซฟไว้ตรงนั้นแทน  ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นกิจการก็รุ่งเรืองมาโดยตลอด

 

ในเรื่องการจัดชัยภูมิของบ้านนั้น  ส่วนใหญ่ถ้าไม่เดือดร้อนกันมาก  ก็จะไม่ค่อยคำนึงถึง  บางทีผู้เขียนก็นึกประหลาดใจว่า  เสียเงินซื้อบ้านได้  แต่กลับเสียดายเงินในการที่จะจัดวางสถานที่ในบ้านให้เกิดความเหมาะสม  ปล่อยให้ความเสียหายกลายเป็นน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งเหตุการณ์หนักหนาสาหัส  แล้วจึงค่อยคิดแก้ไข  และในตอนนั้นก็อยากให้แก้ได้ทันใจ  เหมือนอยากให้คนไข้ที่ป่วยหนักลุกขึ้นเดินได้เลย   ซึ่งในความเป็นจริงนั้น  เราจะรู้ได้ว่า  ส่วนใหญ่คนที่ป่วยหนักแล้วอาการดีขึ้นจนเกือบเหมือนคนปกตินั้น  ไม่กี่วันก็ตาย  ฉะนั้นการแก้ไขที่ส่งผลดีขึ้นทันตานั้น  ก็ต้องระวังด้วยว่า  หลังจากนั้นความเสียหายที่จะตามมาเป็นอย่างไร   บางคนร่ำรวยขึ้นมาก็จริงแต่ก็ต้องเสียเงินไปในการรักษาตัวเองหรือคนในครอบครัวมากมาย  ซึ่งผลกระทบตรงนี้  ผู้เขียนอยากฝากไว้ให้คิดกัน/.

 

 

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: ,